Kiểm soát ra vào

Ubio-X Iris

Thiết bị nhận dạng vân tay và mống mắt cao cấp.

Thông tin chi tiết

 

 

 

 

 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm