Kiểm soát ra vào

VS-R20D

Đầu đọc thẻ phụ, dùng kết nối với đầu đọc chính.

Thông tin chi tiết

 

           

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm